UMOWA LICENCYJNA

Umowa przenosząca własność egzemplarza programu komputerowego „BioMarker” pomiędzy:
Końcowym użytkownikiem programu „BioMarker” zwanym dalej Użytkownikiem

a

Signum Wydawnictwo Multimedialne - Szwabowicz zwanym dalej WYDAWCĄ.

1. Przedmiot umowy

Na mocy niniejszej umowy, po uregulowaniu należnych WYDAWCY opłat użytkownik uzyskuje prawo uruchamiania Programu „BioMarker” zwanym dalej programem na jednym stanowisku komputerowym należącym lub znajdującym się w posiadaniu Użytkownika w celu wykorzystywania programu wyłącznie na własne potrzeby.
Użytkownik staje się stroną niniejszej umowy poprzez instalację programu na jakimkolwiek stanowisku komputerowym, o którym mowa powyżej.
Użytkownikowi nie przysługuje prawo dokonywania jakichkolwiek zmian lub tłumaczeń Programu ani związanej z nim dokumentacji bez uprzedniej pisemnej zgody WYDAWCY.
Umowa nie przenosi autorskich praw majątkowych do programu.
Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Kopiowanie Programu

Program kopiować można wyłącznie w celu sporządzenia kopii bezpieczeństwa. Użytkownikowi nie wolno kopiować dokumentacji związanej z Programem. Użytkownikowi nie wolno dokonywać redystrybucji, wypożyczania, wydzierżawiania ani przenoszenia praw własności posiadanej licencji, nie może również dekompilować całości bądź fragmentów programu ani wprowadzać żadnych zmian w kodzie źródłowym programu bez uprzedniej, pisemnej zgody WYDAWCY.

3. Prawa autorskie

Program i wszelka związana z nim dokumentacja stanowi wyłączną własność WYDAWCY lub firm udzielających licencji WYDAWCY i tym samym podlega ochronie jako własność intelektualna na zasadach określonych przepisami prawa autorskiego, niezależnie od jakichkolwiek zmian wprowadzonych przez lub dla Użytkownika. Użytkownik potwierdza, że nie posiada jakichkolwiek praw do Programu i związanej z nim dokumentacji, poza prawami wynikającymi z niniejszej umowy.
Wszystkie prawa autorskie do tego programu zastrzeżone dla Signum Wydawnictwo Multimedialne Szwabowicz ul. Pabianicka 1/3 53-339 Wrocław.
Wszystkie prawa majątkowe do tego programu zastrzeżone dla:
1) Michał Jurkiewicz
2) Signum Wydawnictwo Multimedialne Szwabowicz,
3) wspólnicy firmy Signum Wydawnictwo Multimedialne Szwabowicz,

4. Okres obowiązywania

Umowa uzyskuje moc obowiązującą z chwilą instalacji Programu. Umowa zawarta zostaje na okres nieograniczony. Umowa traci moc z chwilą:
a) zniszczenia wszelkich kopii Programu i wszelkiej dokumentacji będącej w posiadaniu Użytkownika lub
b) złamania któregokolwiek z istotnych warunków umowy przez Użytkownika.
W przypadku gdy umowa wygaśnie, Użytkownik niezwłocznie zniszczy wszystkie kopie Programu i dokumentację z nim związaną, będące w jego posiadaniu.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

WYDAWCA gwarantuje legalnemu Użytkownikowi, że nośniki, na których Program został dostarczony, wolne są od wad i zapewnia ich prawidłowe funkcjonowanie w normalnych warunkach.

WYDAWCA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi ponad to, co zostało wyraźnie wskazane w niniejszej umowie. W szczególności WYDAWCA nie udziela żadnej gwarancji w stosunku do jakichkolwiek danych dostarczonych wraz z Programem i nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy będące rezultatem wykorzystania tych danych przy pracy z Programem lub w inny sposób.

WYDAWCA i jego dostawcy nie ponoszą wobec Użytkownika lub osób trzecich odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód bezpośrednio lub pośrednio wynikających z użycia lub niemożności użycia Programu, z uwzględnieniem utraty informacji, zakłóceń w pracy przedsiębiorstwa, utraty dochodów i korzyści, jak również wszelkich innych sytuacji osobno nie wymienionych, nawet wówczas gdy WYDAWCA lub dystrybutor zostanie poinformowany o możliwości powstania takich szkód. W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność WYDAWCY ogranicza się do kwoty faktycznie zapłaconej przez Użytkownika za udzieloną licencję.

WYDAWCA, poza odpowiedzialnością wynikającą z umówionej rękojmi, nie gwarantuje właściwej pracy Programu, w szczególności tego, że zaspokoi on wymagania i spełni cele Użytkownika lub że będzie współpracował z innymi wybranymi przez Użytkownika programami. Odpowiedzialność za prawidłowy wybór i skutki stosowania Programu lub uzyskane wyniki ponosi zawsze Użytkownik.

6. Skutki umowy

Niniejsza umowa zawiera porozumienie stron i zastępuje wszystkie uprzednie umowy słowne bądź pisemne związane z Programem.

7. Zastrzeżenie

Wszelkie prawa nie przyznane wyraźnie Użytkownikowi zostają zastrzeżone przez WYDAWCĘ. Wszelkie zmiany i odstępstwa od umowy wymagają pisemnego potwierdzenia przez obie Strony pod rygorem nieważności.

8. Spory

Spory mogące wyniknąć na tle stosowania umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy rzeczowo dla siedziby WYDAWCY.
Instalując program, potwierdzają Państwo, że zapoznali się z tą umową i w pełni zrozumieli jej warunki oraz zgadzają się Państwo na wszystkie zawarte w niej postanowienia. Zgadzają się Państwo również, że jest to kompletna i jedyna umowa zawarta pomiędzy Państwem – Użytkownikiem Programu – a firmą Signum Wydawnictwo Multimedialne Szwabowicz – WYDAWCĄ.
Joomla templates by a4joomla